Undersøgelse uden samtykke

Jf. Servicelovens paragraf 51 er formålet med en tvangsundersøgelse at få afklaret, hvilken indsats der skal iværksættes til barnet eller den unge efter undersøgelsens ophør. Undersøgelsen skal give børne- og unge rådgivningen samt børne- og ungeudvalget et fagligt grundlag, at træffe deres afgørelse ud fra.

I Servicelovens paragraf 51 uddybes det: ”Når det må anses for nødvendigt at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en døgninstitution for børn og unge eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. I en situation som denne er der tale om en u-egentlig anbringelse, hvilket betyder, at barnet ikke er anbragt, og at forældrene dermed ikke mister deres offentlige ydelser. Så snart undersøgelsen er afsluttet – dvs. at det sidste punktum er sat i rapporterne – så sendes børnene hjem til deres forældre uanset undersøgelsens foreløbige resultat. Herefter sker der en af to ting. Forvaltningen træffer de efterfølgende fornødne beslutninger, eller der træffes en formandsbeslutning inden barnet forlader døgninstitutionen. En undersøgelse som denne skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn- og ungeudvalgets afgørelse jf. Servicelovens paragraf 51.

 

Hvornår bliver der foretaget en undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)?  

En undersøgelse uden samtykke bliver foretaget på udsatte børn eller unge, hvor der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnet eller den unges sundhed og/eller udvikling og hvor forældrene ikke vil give samtykke til at der foretages en undersøgelse.

 

Proceduren for en tvangsundersøgelse er:  
  • Tvangsundersøgelsens rammer og indhold drøftes

  • Tvangsundersøgelsen går i gang umiddelbart efter udvalgets/dommerens/formandens beslutning

  • Der vil blive udarbejdet en psykologisk og en pædagogisk udredning under opholdet på Birkelund

  • I undersøgelsesperioden vil vi i mindre omfang deltage i skole og daginstitutionens tilbud

  • Vi vil inddrage forældrene, så meget det er muligt i undersøgelsesperioden, for derved at få et så korrekt billede af deres forældrekompetence og samspil med deres børn/barn som muligt

 

Da en tvangsundersøgelse max må tage to måneder, vil vi bruge den fulde tid på undersøgelsen – dvs. at skriveprocessen først vil være færdig ved de to måneders ophør. Dette skyldes, at den korte periode vi har til rådighed gør, at vi skal bruge den fornødne tid til observationer, samtaler, undersøgelser mm, som skal danne grundlaget for Børne- og ungeudvalgets afgørelse.

 

Undersøgelsesperioden 

I undersøgelsesperioden tager den pædagogiske tilgang udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi, formidlet af Susan Hart – endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk perspektiv, samt en relationel tilgang. 

 

Igennem årene har Birkelund udarbejdet mange paragraf 51 undersøgelser og har på baggrund af dette et stort erfaringsgrundlag for denne type undersøgelser. Da undersøgelsesperioden er meget intens, skal anbringende myndighed være indstillet på et tæt samarbejde og en del mødeaktivitet undervejs i forløbet. Dette er nødvendigt, da rådgiver skal kunne træffe en afgørelse kort efter rapporterne er færdigudarbejdet.


Psykologen udarbejder en psykologisk undersøgelse af barnet på baggrund af forløbet der strækker sig over de to måneder – og hvis myndigheden ønsker det, tilbydes der ydermere en udarbejdelse af en forældrekompetence-undersøgelse i forlængelse heraf.

 

Har du spørgsmål til undersøgelse uden samtykke hos Birkelund, så tag endelig kontakt til os. Vi står også gerne til rådighed for generelle spørgsmål om os som døgninstitution, om hvordan vi tilbyder støttet samvær eller noget helt tredje. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials